Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie - 26 kwietnia 2016 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Utrzymanie czystości na terenie gminy i przygotowanie terenów zielonych i rekreacyjno – sportowych do sezonu.

  2. Analiza zadań inwestycyjnych ujętych w strategii oraz propozycje zmian.

  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Dominika Jocz

Dodana: 19 kwiecień 2016 14:44

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2016 14:44