ZAWIADOMIENIE ICP-54-2020 PGE Waszkiewicz.W. budowa sieci nN i SN Studzianki

Wasilków, 14.09.2020 r.

BGGN.6733.54.2020.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowo-napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zlokalizowanych na dz. nr ewid.: 314, 459, 1199, 1197/2, 1195/5, 1198/8, 1197/1, 1195/3, 1090, 1087/1, 1087/2, 1091/9, 1091/8, 1091/7, 1093/6, 1093/5, 1093/8, 1093/7, 1094, 1095/4, 1198/6, 1200/1, 1201/4, 1202/1, 1203/1, 1202/3, 1203/3, 1204/13, 1204/11, 1204/6, 1097/1, 1098/1, 1204/7, 1205/1, 1205/2, 1099/1, 1206/3, 1207/3, 1206/1, 1100/1, 1207/1, 241/2, 1104/2, 1283/1, 1106/1, 1107/1, 1109/9, 1212/6, 1212/4, 1211/3, 1210/6, 1209/9, 1209/3, 1209/5, 1209/4, 1209/7, 1210/5, 1209/6, 1209/8, 1208/2, 1208/1, 82/4, 1091/5 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 491 z późn. zm.) informuję, że ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres - kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy ePUAP.

Istnieje również możliwość bezpośredniego wglądu w akta sprawy po wcześniejszy zaanonsowaniu takiej potrzeby drogą telefoniczną.

POUCZENIE

Na podstawie art. 36 Kpa informuję, że sprawa ta nie mogła być załatwiona w ustawowym terminie określonym w art. 35 §3 Kpa z uwagi na skomplikowany jej charakter, wymagający przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz dokonania wizji lokalnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz.1588), a także ze względu na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień projektu ww. decyzji z organami zewnętrznymi..

Do ww. terminów określonych w przepisach Kpa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Nowy termin załatwienia sprawy nie przekroczy 7 dni od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru zawiadomienia stron o skompletowaniu materiałów, po otrzymaniu stosownych uzgodnień.

Ponad to informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Art.  48. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) stanowi że „Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, ww. ustawy będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu (Starosta Powiatowy) w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian podlega karze grzywny”.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik – Waldemar Waszkiewicz

TELAN” A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz S.J.

ul. Czerwonego Kapturka 11, 15‑156 Białystok,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

Dodana: 17 wrzesień 2020 15:18

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2020 15:18

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-09-17

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-09-17

Rejestr zmian