ZAWIADOMIENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów naziemnych i podziemnych wraz z dojazdami do zespołu 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 20 mieszkań w każdym, realizowanego na działkach położonych przy ul. Supraślskiej i ul. Niemeńskiej w Nowodworcach.

Wasilków, 16.10.2020 r.

BGGN.6220.19.2020.BK

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Firmy KALTER NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. ul. Augustowska 8, 15‑218 Białystok, z dnia 17.08.2020 r. działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Juszkiewicza w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 budowie parkingów naziemnych i podziemnych wraz z dojazdami do zespołu 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 20 mieszkań w każdym, realizowanego na działkach o nr ewid. 1624/6, 1624/7, 1624/8, 1624/9, 1624/10, 1624/12, 1624/13, 1624/14, 1624/15, 1624/16, 1624/17, 1624/18, 1624/19, 1624/20, 1624/21, 1624/22, 1624/23, 1624/24, 1624/25, 1624/26, 1624/27, 1624/28, 1624/29, 1624/30, 1624/31, 1624/32, 1624/33, 1624/34, 1624/35, 1624/36, 1624/37, 1624/38, 1624/39, 1624/40, 1624/41, 1624/42, 1624/43, 1624/44, 1624/45, 1624/46, 1624/47, 1624/48, 1624/49, 1624/50, 1624/51, 1624/52, 1624/53, 1624/54, 1624/55, 1624/56, 1624/57, 1624/58, 1624/59, 1624/60, 1624/61, 1624/62, 1624/63, 1624/64, 1624/66, 1624/68, 1624/70 położonych przy ul. Supraślskiej i Niemeńskiej w Nowodworcach gm. Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie,

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700)

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Sprawę prowadzi:

Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 20 październik 2020 15:00

Zmodyfikowana: 20 październik 2020 15:00