OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kontenerowych budynków socjalnych, wiaty namiotowej i hali magazynowej i hali magazynowej z częścią warsztatową na działce o nr geod. 6064/2 położonej w Wasilkowie.

Wasilków, 16.10.2020 r.

BGGN.6220.26.2020.BK

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek z dnia 08.09.2020 r. firmy „BUDREX-COBI” Sp. z o. o., ul. Hetmańska 92 Białystok, działającej przez pełnomocnika Pana Przemysława Topora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kontenerowych budynków socjalnych, wiaty namiotowej i hali magazynowej i hali magazynowej z częścią warsztatową na dz. o nr geod. 6064/2 położonej w Wasilkowie, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

Przedsięwzięcie zostało zaliczone przez inwestora do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a  w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 19 październik 2020 14:04

Zmodyfikowana: 19 październik 2020 14:04