OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OBWODY ŁOWIECKIE

                                                   

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO                                                                    Białystok, 05 października 2020 r.

15-888 Białystok

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

ROR-IX.7131.5.2020

                                                                                               OBWIESZCZENIE

                                                                       MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

                                                                                               zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu:

- w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej — Curie 14, 15-097 Białystok, II piętro, pokój nr 208, w poniedziałek        w godzinach: 800 - 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 730 - 15 30,

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl: w zakładce: Urząd Marszałkowski/Łowiectwo. Uwagi do Projektu mogą być składane:

  1. l) w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego I                     

15-888 Białystok

2) lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, w terminie od 14 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Podlaskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok leli 85 66 54 549. fax 85 66 54 175, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.wrotapcdlasia.pl

Dodana: 9 październik 2020 11:43

Zmodyfikowana: 9 październik 2020 11:43