XXXIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 21 grudnia 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 21 grudnia 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków na zadania służące ochronie powietrza.
 5. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki.
 6. Uchwała w sprawie V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków.
 7. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wasilków przez inne niż Gmina Wasilków osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 8. Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wasilków i nadania jej statutu.
 9. Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
 10. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2018 rok.
 11. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu z XXXVIII z sesji Rady Miejskiej.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 13 grudzień 2017 15:34

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2017 13:08