XXI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 15:00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 28 kwietnia 2016 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wodociągom Białostockim”
  Sp. z o. o. w Białymstoku taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadanego statutu samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wasilków
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2015 rok.

 9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wasilków za rok 2015.

 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wasilkowie za 2015 rok.

 11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2015 rok.

 12. Zapytania i wolne wnioski.

 13. Sprawy różne.

 14. Przyjęcie protokołów z XX sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 15. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 19 kwiecień 2016 14:48

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2016 14:48