Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 27 czerwca 2017 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 15.30

                         w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 w sali konferencyjnej na parterze,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Białostockiej na odcinku od zalewu do granic miasta Białystok.
  2. Informacja o stanie dróg i ulic w gminie.
  3. Analiza realizacji strategii gminy Wasilków na lata 2012-2020
    w zakresie spraw dotyczących właściwości Komisji.
  4. Informacja o stanie realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2017 rok.
  5. Kontrola realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” (kontrola zlecona przez Radę Miejską w Wasilkowie).
  6. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  7. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

   Przewodnicząca Komisji

 

                             Dominika Jocz

Dodana: 21 czerwiec 2017 12:59

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2017 12:59